Login | Register | Forum

Assistant Housekeeping Manager

Home > Job > KACHA RESORT & SPA, KOH CHANG > Assistant Housekeeping Manager

Job Title:Assistant Housekeeping Manager
Quantity:1
Salary:N/A Baht.
Job Description:หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
1. ช่วยเหลือในการบริหารและจัดเตรียมแผนการเงินทั้งระยะยาวและระยะสั้นอย่างถูกต้องเหมาะสมสำหรับส่วนงานรักษาความสะอาดและซักรีดและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโรงแรม
2. ช่วยเหลือผู้จัดการแผนกแม่บ้าน ในการบริหารงานส่วนงานรักษาความสะอาดประจำวันของแผนกแม่บ้าน และ แผนกซักรีด ทั้งในส่วนห้องพักแขกและบริเวณต่าง ๆ ภายในโรงแรม
3. สื่อสารในงานแจ้งซ่อมต่าง ๆ เมื่อจำเป็นตามความเมาะสม
4. แจกจ่ายงานและความรับผิดชอบประจำวัน
5. รักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยของพนักงานและแขกที่เข้าพักภายในโรงแรม พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัย
6. สรรหาเทคนิคและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อให้การดำเนินงานภายในส่วนงานรักษาความสะอาด และ ส่วนงานซักรีด นั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
7. รับผิดชอบต่อความสะอาด, ความเรียบร้อย, และความพร้อมของเครื่องเรือนของตกแต่งต่าง ๆ ภายในบริเวณโรงแรม
8. ทำการตรวจสอบห้องพักแขกทุกห้อง (ห้องว่าง, ห้องที่มีแขกเข้ารับการบริการอยู่, ห้องที่แขกกำลังเช็คเอาท์) พร้อมทั้งให้คำแนะนำต่าง ๆ ที่ถูกต้องเมื่อจำเป็น
9. รับผิดชอบต่อการจัดการและการตรวจสอบความเรียบร้อยของการจัดห้องพัก, การจัดห้องประชุม และในงานพิเศษต่างๆ
10. จัดทำรายงานสถานะห้องพักแขกให้แก่แผนกต้อนรับส่วนหน้า, เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดและผู้จัดการทั่วไป
11. แจ้งแผนกต้อนรับส่วนหน้าโดยการสื่อสารทางโทรศัพท์ให้ทราบถึงห้องพักแขกที่ว่างและพร้อมสำหรับการเข้าพัก
12. ช่วยเหลือในการฝึกอบรมและกระตุ้นพนักงานและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรักษาความสะอาดและแม่บ้านให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
Qualifications:สนใจสมัคร สามารถส่งข้อมูลของคุณมาได้ที่ Email :
pasinee_kohchangkacha@hotmail.com, kulwadee.kachakohchang@gmail.com, hr.kacharesortkohchang@gmail.com

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์
095 526 9954, 02 621 5501
คุณภาศิณี หล่อตระกูลงาม (เบน)
Category:Housekeeping
Post Date:Wed, 28 Aug 2019 09:16:53 +0700
KACHA RESORT & SPA, KOH CHANG

88/1 หมู่ 4 หาดทรายขาว อ.เกาะช้าง, Trad 23170.
Apply

Home | News | Job | Travel Agent | Supplier | Website | FW Mail | Contact Us