Login | Register | Forum

Waiter

Home > Job > Jasmine City Group Hotel > Waiter

Job Title:Waiter
Quantity:1
Salary:์N/A Baht.
Job Description:- บริการต้อนรับและจัดหาที่นั่งให้สำหรับแขก
- นำเสนอรายการอาหารและเครื่องดื่ม ให้คำแนะนำเกี่ยวกับรายการอาหารและเครื่องดื่ม
- ทำหน้าที่รับรายการอาหารจากลูกค้าและส่งรายการอาหารให้แก่พนักงานครัวที่รับผิดชอบ
- ดูแลลูกค้าให้ได้รับอาหารได้ตามเวลาที่กำหนดตามมาตรฐาน อีกทั้งสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า
- ดูแลความเรียบร้อยของห้องอาหารและจัดเตรียมเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร
- รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าและช่วยประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ
Qualifications:- มีใจรักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
- ขยัน อดทน ซื่อสัตย์และยิ้มแย้มแจ่มใส
- มีความกระตือรือล้น มีความรับผิดชอบ
Category:Food & Beverage
Benefits:-
Post Date:Tue, 02 Apr 2024 15:32:29 +0700
Jasmine City Group Hotel

2 ซอยสุขุมวิท 23 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ, เขตวัฒนา, Bangkok 10110.
Apply

Home | News | Job | Travel Agent | Supplier | Website | Resume Builder | FW Mail | Contact Us