Login | Register | Forum

Foreman

Home > Job > Sylvan Koh Chang > Foreman

Job Title:Foreman
Quantity:1
Salary:30000-40000 Baht.
Job Description:• ควบคุมการทำงานของคนงานในทีมงานก่อสร้าง
• ดูแลงานก่อสร้างต่าง ๆ ภายในโรงแรมให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด
• ควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์ในการเบิกจ่ายและนำไปติดตั้ง
• ตรวจสอบปริมาณวัสดุอุปกรณ์จากแบบ เพือสั่งซื้อ
• ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
Qualifications:• มีประสบการณ์ในการคุมงานก่อสร้างตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
• สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ AUTOCAD หรือ Sketchup จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Category:Engineering
Benefits:-
Post Date:Sat, 04 Nov 2023 21:15:52 +0700
Sylvan Koh Chang

63 Moo 4, Koh Chang, Trad 23170.
Apply

Home | News | Job | Travel Agent | Supplier | Website | Resume Builder | FW Mail | Contact Us